Cường hôn – Chương 1

CƯỜNG HÔN Tác giả: Nhập Loạn Edit: LK     CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ   Âu Khắc Dương từ bé đã bị ông nội ném vào trong quân đội huấn luyện, làm người chính trực, phẩm chất tốt đẹp, không có ham mê bất lương, mỗi thành tích khảo hạch đều cầm cờ đi trước,…